Senaste från våra bloggare

Visa alla bloggar »

Hitta lediga jobb via bransch

Sök personal via bransch

Jobb i fokus

sommarjobb Ett utvecklande och roligt extrajobb där du gör skillnad! Det perfekta studentjobbet - bli Studybuddy idag.

Vi söker dig som:
 • Studerar på universitet eller gymnasium.
 • Har fyllt 18 år.
 • Bor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Lund.
Läs mer och sök jobbet!

Allmänna villkor för arbetssökandeOm parterna

Med Jobbaextra avses Jobbaextra.se och med Användaren avses den som tecknar ett konto på Jobbaextra.se i egenskap av privatperson.

Om avtalets omfattning

Dessa villkor gäller för samtliga förehavanden mellan Användaren och Jobbaextra om inte annat särskilt avtalas. Genom att Användaren ingår avtal med Jobbaextra accepterar Användaren dessa allmänna villkor.

Tid för tjänsten

Rätten att nyttja Jobbaextras tjänster gäller tills vidare räknat från dagen för registrering. Jobbaextra förbehåller sig rätten att när som helst säga upp tjänsten och denna typ av uppsägning kan ske utan förbehåll.

Registrering

De uppgifter Användaren anger vid registrering skall vara kompletta och korrekta. Användaren åtar sig att omedelbart meddela Jobbaextra sådana förändringar som kan antas inverka på Användarens registrering genom att kontakta info@jobbaextra.se.

Din information

 1. Genom registreringen godkänner Användaren att dennes personuppgifter kan komma att användas dels av Jobbaextra, dels av tredje man.
 2. Innan en CV accepteras för registrering på Jobbaextras hemsida förbehåller sig Jobbaextra rätten att kontrollera att innehållet i CV:n inte strider mot gällande lag. En CV som inte uppfyller dessa krav och dessa allmänna villkor kan nekas publicering. Vidare förbehåller sig Jobbaextra rätten att neka publicering av kränkande, stötande eller på dylikt sätt olämpligt material. Jobbaextra förbehåller sig också rätten att vägra registrering av en CV om det enligt Jobbaextras bedömning behövs för:
  • anpassning till lag eller rättslig process
  • skydd och försvar av Jobbaextras äganderätt
  • användares eller allmänhetens säkerhet eller
  • underhåll eller förbättring av annonseringstjänsten.
  • Vad som sägs i föregående stycke gäller även publicerad CV.
  • Vad som sägs i de två föregående styckena innebär på intet sätt ett kontrollansvar för Jobbaextra; Användaren sig att kontrollera att platsannonsen inte strider mot gällande rätt eller de allmänna villkor och krav som följer av detta avtal.
  • Jobbaextra förbehåller sig rätten att vidarebefordra kontaktuppgifter till rättsvårdande myndigheter, om det enligt Jobbaextras bedömning skulle krävas.

Immateriella rättigheter

 1. Ingenting i dessa allmänna villkor ger Användaren rätt till Jobbaextras upphovsrätt, varumärke, varukännetecken, know-how eller andra immateriella rättigheter.
 2. Användaren får inte kopiera, ändra eller undersöka, exempelvis genom så kallad reversed engineering, Jobbaextra, om det inte finns en tvingande lag som tillåter det eller om domstol annars meddelar sådant tillåtelse.
 3. Användaren befriar härmed Jobbaextra från allt ansvar rörande intrång i upphovsrätt, varumärke eller kännetecken eller annat intrång i immateriella rättigheter som orsakats av att Användaren underlåtit att följa dessa allmänna villkor.

Jobbaextras ansvar

Jobbaextra kommer att sträva efter att webbplatsen fungerar felfritt. Skulle Användaren misslyckas med att få tillträde till våra tjänster avsäger sig Jobbaextra allt ansvar.

Användarens åtaganden

 1. Användaren förbinder sig att enbart använda Jobbaextra på ett sätt som är i samstämmighet med dessa allmänna villkor och i enlighet med gällande rätt. Användaren åtar sig att inte genom Jobbaextra försöka överföra eller distribuera material som är kränkande, stötande, obscent eller hotfullt eller som kan orsaka irritation eller besvär för någon, till exempel genom att vara rasistiskt, sexistiskt, trakasserande, hotfullt eller vulgärt.
 2. För det fall att Användaren orsakar Jobbaextra skada skall Användaren hålla Jobbaextra skadelösa för samtliga skador som Användaren bidragit till eller orsakat.
 3. Användaren förbinder sig härmed att inte använda Jobbaextra eller de tjänster som Jobbaextra gör tillgängliga för Användaren på ett sådant sätt att användningen skadar, stör eller förhindrar Jobbaextras verksamhet.
 4. Användaren accepterar härmed allt ansvar som kan åläggas Användaren och tredje man vid eventuellt brott från Användarens sida mot dessa allmänna villkor.
 5. Användaren förbinder sig att inte använda Jobbaextra för att få otillbörlig tillgång till andra datasystem.
 6. Sekretess skall gälla för samtliga avtal mellan parterna, såvida inte motparten lämnat sitt medgivande till att information får lämnas till tredje man.

Ansvarsfriskrivning

Jobbaextra är inte ansvarig för utebliven vinst, någon indirekt kostnad eller förlust. I inget fall skall Jobbaextras skadeståndsskyldighet överstiga det belopp som Användaren erlagt till Jobbaextra för tjänsterna.

Inobligatoriskt skadeståndsansvar

Användaren förbinder sig att ersätta Jobbaextra för de skador som åsamkas Jobbaextra genom Användarens försummelse att följa avtalet eller i övrigt oaktsamt förfarande. Användaren förbinder sig vidare att ersätta Jobbaextra för de skador som åsamkats Jobbaextra genom Användarens brott mot lag.

Underlåtenhet

Underlåtenhet från Jobbaextras sida att inte påtala ett brott mot dessa allmänna villkor innebär inte att Jobbaextra avstår från sin rätt att vidta åtgärder eller att brottet mot dessa allmänna villkor accepterats.

Giltighet

Om något villkor i dessa allmänna villkor av någon myndighet, genom ny lagstiftning eller genom domstols beslut, skulle bedömas som ogiltigt eller lagstridigt skall avtalet i övrigt ändå äga fortsatt giltighet.

Force Majeure

Jobbaextra har ingen ersättningsskyldighet för brott mot dessa allmänna villkor om avtalsbrottet uppstått på grund av force majeure, det vill säga omständigheter utanför Jobbaextras kontroll såsom naturkatastrof, allvarligt tekniskt fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden eller brott i internetförbindelser.

Gällande lag

För dessa allmänna villkor skall svensk lag gälla och prövning skall ske av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Jag bekräftar att jag har läst och godkänt de regler och villkor som gäller.

0.023381233215332