Jobb i fokus

sommarjobb Ett utvecklande och roligt extrajobb där du gör skillnad! Det perfekta studentjobbet - bli Studybuddy idag.

Vi söker dig som:
 • Studerar på universitet eller gymnasium.
 • Har fyllt 18 år.
 • Bor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Lund.
Läs mer och sök jobbet!

Hitta lediga jobb via bransch

Sök personal via bransch

Senaste från våra bloggare

Visa alla bloggar »

Allmänna villkor för arbetsgivare


Senast ändrade: 2011-12-01

Om parterna

Med Jobbaextra avses Jobbaextra.se och med Företaget avses namnet som uppgetts vid denna registrering.

Om avtalets omfattning

Dessa villkor gäller för samtliga förehavanden mellan Företaget och Jobbaextra om inte annat särskilt avtalas. Genom att Företaget ingår avtal med Jobbaextra accepterar Företaget dessa allmänna villkor.

Pris för tjänsten

Kostnaden för obegränsad platsannonsring och ett arbetsgivarkonto på Jobbaextra.se är 995 kr/mån (baspaketet). Om inget annat anges vid registrering är det detta paket som Företaget initiallt tecknar sig för. Baspaketet inkluderar kontaktinformation till arbetssökande på jobbaextra.se samt obegränsad platsannonsering på webbplatsen.

Tid för tjänsten

Abonnemangen på Jobbaextra.se löper 1 månader i taget.

Registrering

De uppgifter Företaget anger vid registrering av Företaget skall vara kompletta och korrekta. Företaget åtar sig att omedelbart meddela Jobbaextra sådana förändringar som kan antas inverka på Företagets registrering genom att kontakta info@jobbaextra.se.

Företagets information

 1. Jobbaextra respekterar Företagets information och följer Sveriges lagar för skydd av data och personuppgifter som finns i Sverige. Jobbaextra avslöjar inga registreringsuppgifter om Företaget för tredje man utan Företagets medgivande, om det inte skulle krävas av juridiska skäl, domstols krav eller om det annars föranleds av omständigheter som specificerats i dessa allmänna villkor.
 2. Innan en platsannons accepteras för registrering på Jobbaextras hemsida förbehåller sig Jobbaextra rätten att kontrollera att innehållet i platsannonsen inte strider mot gällande lag. Jobbaextra förbehåller sig även rätten att neka publicering av platsannonser som inte uppfyller de allmänna villkor och krav som uppställs i detta avtal. Vidare förbehåller sig Jobbaextra rätten att neka publicering av kränkande, stötande eller på dylikt sätt olämpligt material. Jobbaextra förbehåller sig också rätten att vägra registrering av en platsannons om det enligt Jobbaextras bedömning behövs för:
  • - anpassning till lag eller rättslig process.
  • - skydd och försvar av Jobbaextras äganderätt.
  • - användares eller allmänhetens säkerhet eller.
  • - underhåll eller förbättring av annonseringstjänsten.
 3. Vad som sägs i föregående stycke gäller även publicerade platsannonser.
 4. Vad som sägs i de två föregående styckena innebär på intet sätt ett kontrollansvar för Jobbaextra; Företaget åtar sig att kontrollera att platsannonsen inte strider mot gällande rätt eller de allmänna villkor och krav som följer av detta avtal.
 5. Jobbaextra förbehåller sig rätten att vidarebefordra kontaktuppgifter till rättsvårdande myndigheter, om det enligt Jobbaextras bedömning skulle krävas.

Immateriella rättigheter

 1. Ingenting i dessa allmänna villkor ger Företaget rätt till Jobbaextras upphovsrätt, varumärke, varukännetecken, know-how eller andra immateriella rättigheter.
 2. Företaget får inte kopiera, ändra eller undersöka, exempelvis genom så kallad reversed engineering, Jobbaextra, om det inte finns en tvingande lag som tillåter det eller om domstol annars meddelar sådant tillåtelse.
 3. Företaget befriar härmed Jobbaextra från allt ansvar rörande intrång i upphovsrätt, varumärke eller kännetecken eller annat intrång i immateriella rättigheter som orsakats av att Företaget underlåtit att följa dessa allmänna villkor.

Jobbaextras ansvar

Jobbaextra kommer att sträva efter att webbplatsen fungerar felfritt. Skulle Företaget misslyckas med att få tillträde till våra tjänster på grund av brister i Företagets datorer eller program, avsäger Jobbaextra sig allt ansvar.

Företagets åtaganden

 1. Företaget förbinder sig att inte vidaresälja, mäkla eller på något annat sätt överföra sitt avtal med Jobbaextra, inklusive platsannonserna och innehållet i dessa.
 2. Företaget förbinder sig att enbart använda Jobbaextra på ett sätt som är i samstämmighet med dessa allmänna villkor och i enlighet med gällande rätt.
 3. Företaget får endast använda Jobbaextra Arbetsprofildatabas till att kontakta personer i förbindelse med ett konkret jobb. Arbetsprofildatabas får inte missbrukas till att göra reklam för kurser, rådgivning, andra CV-databaser eller annan service som hänvänder sig till jobbsökande. Företaget är införstådd med att e-mails som sänds via Arbetsprofildatabasen blir registrerade
 4. Företaget åtar sig att inte genom Jobbaextra försöka överföra eller distribuera material som är kränkande, stötande, obscent eller hotfullt eller som kan orsaka irritation eller besvär för någon, till exempel genom att vara rasistiskt, sexistiskt, trakasserande, hotfullt eller vulgärt.
 5. För det fall att Företaget, eller någon som agerar på uppdrag av Företaget, orsakar Jobbaextra skada skall Företaget hålla Jobbaextra skadelösa för samtliga skador som härigenom uppkommer.
 6. För det fall att Företaget, eller någon som agerar på uppdrag av Företaget, orsakar en kandidat eller annan person skada skall Företaget hålla Jobbaextra skadelösa för samtliga skador som härigenom uppkommer.
 7. Företaget förbinder sig härmed att inte använda Jobbaextra eller de tjänster som Jobbaextra gör tillgängliga för Företaget på ett sådant sätt att användningen skadar, stör eller förhindrar Jobbaextras verksamhet.
 8. Företaget accepterar härmed allt ansvar som kan åläggas Företaget och tredje man vid eventuellt brott från Företagets sida mot dessa allmänna villkor.
 9. Företaget förbinder sig att inte använda Jobbaextra för att få otillbörlig tillgång till andra datasystem.
 10. Sekretess skall gälla för samtliga avtal mellan parterna, såvida inte motparten lämnat sitt medgivande till att information får lämnas till tredje man.

Ansvarsfriskrivning

Jobbaextra är inte ansvarig för utebliven vinst, indirekt kostnad eller förlust. I inget fall skall Jobbaextras skadeståndsskyldighet överstiga det belopp som Företaget erlagt till Jobbaextra för tjänsterna.

Inobligatoriskt skadeståndsansvar

Företaget förbinder sig att ersätta Jobbaextra för de skador som åsamkas Jobbaextra genom Företagets försummelse att följa avtalet eller i övrigt oaktsamt förfarande. Företaget förbinder sig vidare att ersätta Jobbaextra för de skador som åsamkats Jobbaextra genom Företagets brott mot lag.

Avstängning

Inträffar någon av följande händelse har Jobbaextra rätt att efter ett meddelande via e-mail omedelbart avregistrera Företaget:

 1. Jobbaextra har inte erhållit full betalning från Företaget av faktura senast 10 dagar från fakturans förfallodag.
 2. Företaget bryter mot dessa allmänna villkor.
 3. Företaget försatts i konkurs, inlett ackordsförhandling, ansökt om företagsrekonstruktion (eller påbörjat liknande förfarande), inställt sina betalningar eller trätt i likvidation.

Betalningsvillkor

 1. Betalning skall ske inom 10 dagar. Gällande mervärdesskatt tillkommer.
 2. Jobbaextra har rätt att kräva dröjsmålsränta med gällande diskonto plus 8,0 procent.
 3. Jobbaextra har rätt att kräva påminnelseavgift med 50 kr vid påminnelse om försenad betalning.
 4. Betalning sker genom bankgiro.

Underlåtenhet

Underlåtenhet från Jobbaextras sida att inte påtala ett brott mot dessa allmänna villkor, innebär inte att Jobbaextra avstår från sin rätt att vidta åtgärder eller att brottet mot dessa allmänna villkor accepterats.

Giltighet

Om något villkor i dessa allmänna villkor av någon myndighet, genom ny lagstiftning eller genom domstols beslut, skulle bedömas som ogiltigt eller lagstridigt skall avtalet i övrigt ändå äga fortsatt giltighet.

Force Majeure

Jobbaextra har ingen ersättningsskyldighet för brott mot dessa allmänna villkor om avtalsbrottet uppstått på grund av force majeure, det vill säga omständigheter utanför Jobbaextras kontroll såsom naturkatastrof, allvarligt tekniskt fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden eller brott i internetförbindelser.

Gällande lag

För dessa allmänna villkor skall svensk lag gälla och prövning skall ske av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

0.0241858959198